kasane teto edge

add difference column to pivot table